محرم

یار میگوید حسین دلدار می گوید حسین
فاطمه بین در و دیوار می گوید حسین
 
یاس می گوید حسین احساس می گویدحسین
در كنار علقمه عباس میگوید حسین
 
خاك می گویدحسین افلاك می گوید حسین
هر كسی كه خورده شیر پاك می گوید حسین
 
 
ماه می گوید حسین ، با آه می گوید حسین
آیه های حضرت الله می گوید حسین
 
یار می گوید حسین ، دلدار می گوید حسین
در مدینه احمد مختار می گوید حسین
 
نار می گوید حسین ، گلزار می گوید حسین
شاه مردان حیدر کرّار می گوید حسین
 
خار می گوید حسین ، غمخوار می گوید حسین
فاطمه بین در ودیوار می گوید حسین
 
خاک می گوید حسین ، افلاک می گوید حسین
مجتبی با سینه صد چاک می گوید حسین
 
خواب می گوید حسین ، مهتاب می گوید حسین
منبر و سجاده و محراب می گوید حسین
 
گاه می گوید حسین بیگاه می گوید حسین
شمس و نجم و کهکشان و ماه می گوید حسین
 
هوش می گوید حسین ، بیهوش می گوید حسین
بین خیمه کودکی مدهوش می گوید حسین
 
چاره میگوید حسین ، بیچاره می گوید حسین
غنچه شش ماهه می گوید حسین
 
شیر میگوید حسین ، شمشیر می گوید
در تن شه سنگ و نیزه و تیرمی گوید حسین
 
حال می گوید حسین ، گودال می گوید حسین
تازیانه بر تن اطفال می گوید حسین
 
لاله می گوید حسین ، آلاله می گوید حسین
در خرابه دختری با ناله می گوید حسین
 
باده می گوید حسین دلداده می گوید حسین
بین دشمن اکبر شهزاده می گوید حسین
 
ابر می گوید حسین ، بی صبر می گوید حسین
پیکرم حتی میان قبر می گوید حسین
 
زار می گوید حسین ، غم بار می گوید حسین
قلب ما با هر تپش صد بار می گوید حسین
 
عود می گوید حسین ، معبود می گوید حسین
دختری در آتش و در دود می گوید حسین
 
نور می گوید حسین ، عاشور می گوید حسین
خواهری با پیکری رنجور می گوید حسین
 
 
یاس می گوید حسین ، احساس می گوید حسین
در کنار علقمه عباس می گوید حسین

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم دی 1388ساعت 13:46  توسط غریب آشنا  |